Декларация за поверителност

Онлайн Магазинът www.book4u.bg („Онлайн Магазинът“) представлява онлайн магазин, предоставящ възможност за онлайн пазаруване на продукти от различни категории. Онлайн Магазинът предлага и консултации онлайн чрез провеждане на разговор с търговец (чат) в реално време или чрез обаждане до търговски отдел. Тези услуги са свързани с обработката на различен вид лични данни на потребителя – физическо лице, използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика.

Дефиниции:

1.Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2.Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът)

3.Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Онлайн Магазинa e фирма “БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД “, с ЕИК 200302545 и седалище и адрес на управление в р. София, жк. Дружба 2, бул. Цветан Лазаров 113

Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Онлайн Магазинa да се свърже с него чрез имейл на адрес: sales@book4u.bg.

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Онлайн Магазинa.

 1. Видовете лични данни, които „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ обработва

На договорно и преддоговорно основание за целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Онлайн Магазинa:

1.1. Данни за профила:

– Име и фамилия;

– Адрес за доставка;

– Телефон за връзка;

– Имейл адрес;

– IP адрес;

1.2. Данни за плащане: Няма.

На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ:

1.3. Данни за фактуриране:

– три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;

– идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи; На основание легитимен интерес, за да предоставим на клиента необходимото му съдействие при избора на продукти от Онлайн Магазинa или допълнителна информация за направени поръчки:

1.4. Данни за потребителя:

– Телефонен номер за връзка;

– Имейл за връзка;

По изключение, на основание изразено от страна на клиента изрично съгласие чрез чатът в онлайн  магазина или по телефона, за да му предоставим необходимото му техническо съдействие при затруднения с ползването на Услугите на Онлайн Магазинa:

1.5. Данни за профила в Онлайн Магазинa:

– Потребителско име;

– Парола;

– Всички данни, съдържащи се в Профила;

– Телефонен номер;

– Имейл адрес;

„БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ обработва данни за бизнес анализ на продажбите изведен от анонимни данни (на базата легитимен интерес):

1.9. Анонимизирани данни

 1. Статистическа информация за общия брой посещения на Онлайн Магазинa, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ услуги и продукти;
 2. Бисквитки
 3. „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ събира информация, която може да включва лични данни, от браузъра (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari и др.) на посетителите на Онлайн Магазинa. За събирането на тази информация се използват различни методи, включително бисквитки, която информация може да включва IP адрес, уникален идентификатор на бисквитка, информация на бисквитка и информация относно това дали браузърът ви позволява използването на определени възможности и добавки, уникален идентификатор на устройството,  вид, държава, вид на браузъра и езикови настройки, операционна система и системни настройки, държава и часова зона, предишни посещавани уеб страници, информация относно взаимодействието на потребителя със Онлайн Магазинa като покупки и предпочитания, начин и скорост на клик (избор), час на влизане и референтни адреси.

Тези бисквитки са необходими за функционирането на Онлайн Магазинa и представянето на исканата от потребителя информация в коректен вид, поради което те са винаги включени. Те включват бисквитки, които позволяват потребителят да бъде запомнен в рамките на една сесия, или ако потребителят желае за всички бъдещи сесии. Те помагат за осъществяване на процеса на пазаруване и подпомагат администраторите на Онлайн Магазинa при отстраняване на технически проблеми.

Бисквитките също така позволяват на „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ да анализира поведението на потребителите в Онлайн Магазинa с цел подобряване функционалностите и скоростта му.Всеки потребител може да промени настройките си за бисквитки по всяко време, като използва настройките за бисквитки на своя браузър.

 1. Цели на обработката на лични данни:

2.1. Данни за Профила за целите на:

 1. Обработка на заявки и приемане на поръчки;
 2. Изпълнение на договор сключен от разстояние;
 3. Доставка чрез куриер или пощенски служби до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия чрез Търговския отдел или форма за поръчка адрес за доставка;
 4. Фактуриране и плащане;
 5. Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка;
 6. Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;
 7. Предоставяне на информация чрез имейл за нови продукти и/или услуги и съвместни промоции с партньори на „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;
 8. Изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;
 9. Удостоверяване на необходимата съгласно закона минимална навършена възраст на поръчващия за осъществяването на покупка;
 10. Обслужване на процеса на поръчка и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Онлайн Магазинa и предоставяните чрез него услуги;
 11. Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;
 12. Проследяване на предишни поръчки на потребителя и техния статус;

2.2. Данни за плащания за целите на:

 1. Удостоверяване на постъпили плащания;
 2. Възстановяване на суми (при упражнено право на отказ от доставка или рекламации);

2.3. Данни за фактуриране:

 1. Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия;

2.4. Данни за потребителя за целите на:

 1. Предоставяне на информация за услугите и продуктите, включително информация за поръчки, получаване на сигнали и оплаквания чрез обаждане до Търговския отдел или чат канал;
 2. Потвърждаване на индивидуализацията чрез имейл за упражняване на правата на потребителите относно личните им данни;
 3. Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;
 4. Подобряване на обслужването;

2.5. Данни за профила в Онлайн Магазинa за целите на:

 1. Оказване на съдействие при управлението на поръчките на клиента и техническо съдействие при затруднения в работата с информацията в неговия профил;

2.6. Анонимни данни за целите на:

 1. Статистически анализ на общия брой посещения на Онлайн Магазинa, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;
 2. Анализ на опита на потребителите при използването на Устройствата и Приложенията за осъществяване на тяхното подобряване в отговор на потребителските очаквания;
 1. Трети лица, на които предоставяме вашите лични данни:

3.1. куриерски фирми и пощенски служби, осъществяващи доставката на потвърдени поръчки чрез Онлайн Магазинa;

3.2. доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт, както и за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството;

3.3. държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на личните данни на физически лица, които предоставяме на посочените трети лица, „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ изисква и следи те да прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставените им от дружеството данни, според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на българското законодателство.

 1. Личните данни на физически лица се обработват и съхраняват за следните срокове:

4.1. Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;

4.2. Данни, обработвани за счетоводни цели – предвидените от българското законодателство – Закон за счетоводството и ЗДДС.

4.3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ на адреса на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин допустим от закона;

След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.

Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

 1. Права във връзка с личните данни на физическите лица:

5.1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;

5.2. Право на коригиране на неточни лични данни:

Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Онлайн Магазинa или като се обърне към „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност;

5.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

 1. При отпадане на необходимостта от обработка;
 2. При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 3. При установена незаконосъобразна обработка на данни;
 4. При законово задължение за изтриване на данните;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

5.4. Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

 1. се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване; или
 3. съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или
 4. е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни;

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ съобщава за това на всеки получател – трето лице, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5.5. Право на преносимост на машинно четими данни:

 1. Личните данни се предоставят директно на субекта им;
 2. при искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор;

5.6. Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

 1. Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия по уреждане на спорове и претенции.

5.7. Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг:

Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

5.8. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес: Бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 София, Tel. +359 2 915 3580; Fax +359 2 915 3525; на e-mail:kzld@cpdp.bg и чрез Website: https://www.cpdp.bg

5.9. Право на оттегляне на предоставеното съгласие.

– Оттеглянето на съгласие за директен маркетинг и реклама се извършва чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ;

– Съгласие за достъп до Профил в Онлайн Магазинa се оттегля чрез промяна на паролата за достъп до Онлайн Магазинa;

При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

 1. Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

„БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране.

 1. Промени в политиката за сигурност на данните.

Политиките на „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ за защита на личните данни на потребителите на Онлайн Магазинa се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на Онлайн Магазинa и всички потребители биват уведомени за тях по някакъв начин. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, „БУНТ АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД“ ще уведомява всички засегнати лица преди промяната в политиките да влезе в сила, а където е необходимо, ще поиска и изрично съгласие от субектите на лични данни.

Какви бисквитки използваме в Онлайн Магазина:

1. Необходими бисквитки:

Строго необходимите “бисквитки” правят работата на сайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на добавяне на продукти в кошницата, преди регистрация или изобщо, навигацията между страниците и достъпа до защитените части на сайта. Настоящият сайт не може да работи правилно без такива “бисквитки”.

2. Статистически бисквитки:

Статистическите “бисквитки” помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация. По никакъв начин статистическите бисквитки не събират чувствителни данни за потребителите – те се използват единствено и само за статистика в онлайн магазина.